Home » செய்திகள் » தினமும் ஒரு திருமுறைப் பாடல்

தினமும் ஒரு திருமுறைப் பாடல்

முதல் திருமுறை

பதிகம் எண் : 22 பதிகம் : திருமறைக்காடு பாடல் எண் : 6

ஒழுகிய புனன்மதி யரவமொ டுறைதரும்
அழகிய முடியுடை யடிகள தறைகழல்
எழிலின ருறையிடை மருதினை மலர்கொடு
தொழுதல்செய் தெழுமவர் துயருற லிலரே.

Recent posts