You are here
Home > நிகழ்வுகள் > சேக்கிழார் குருபூசை ஞானவேள்வி

சேக்கிழார் குருபூசை ஞானவேள்வி

குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழார்

29.05.2017 குன்றத்தூர் சேக்கிழார் பெருமான் திருக்கோவிலில் முதுமுனைவர் மு பெ சத்தியவேல் முருகனார் அவர்களின் “திருக்கூட்டச் சிறப்பு”  தொடர்ச்  சொற்பொழிவு.

 

 

 

குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழார் குரு பூசை நடராசருடன் ஐக்கிய காட்சி
குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழார் நடராசருடன் ஐக்கிய காட்சி

 

குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழார்

Top