முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனாரின் தமிழிசைஞானம்

                                             முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனாரின் தமிழிசைஞானம்          கருவினிலேயே திருவாய்த்த நம் ஆசிரியர்பிரான் முதுமுனைவர் செந்தமிழ்வேள்விச் சதுரர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் பதினொரு வயதினிலேயே வெண்பா பாடும் ஆற்றல் கைவரப் பெற்றவர். 11 வயதில் 12000 தமிழ்ச்செய்யுட்களை மனனம்

Top