You are here
Home > காட்சியகம் > திருக்கூட்டச்சிறப்பு பொருள் விளக்கம்

திருக்கூட்டச்சிறப்பு பொருள் விளக்கம்

சேக்கிழார் மாதந்தோறும் ஞானவேள்வி – திருக்கூட்டச்சிறப்பு  பொருள் விளக்கம்

 

thirukutta sirappu

 

Top